Керівництво АДЕМУ, Статут, інші установчі документи

 

Керівництво АДЕМУ, Статут, інші установчі документи

1. Віктор Герасимов 

Статут Львівського обласного відділення Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»

 


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. «Львівське обласне відділення Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (надалі - Асоціація) є осередком всеукраїнської творчої спілки, що на добровільних засадах об'єднує професійних діячів естрадного мистецтва України і діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання в творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських і суміжних прав.
1.2.  Асоціація є суб'єктом творчої діяльності.
1.3.  Асоціація діє на підставі цього Статуту, Конституції України, Закону-України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та чинного законодавства України.
1.4.   Діяльність Асоціації засновується на принципах добровільності, самоуправління, гласності, колегіальності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, у повній відповідності до Конституції України, законів України та цього Статуту. Асоціація не переслідує політичних цілей. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Асоціації. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації.
1.5.  Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому | законодавством порядку.
1.6.  Асоціація має права і обов'язки пов'язані з її діяльністю, має відокремлене майно і самостійний
баланс, право від свого імені виступати в суді, господарському та третейському суді, укладати
 договори, набувати майнових та немайнових прав, створювати підприємства, необхідні для реалізації цілей і завдань Асоціації, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, фірмові бланки, рахунки в банку та інші реквізити.
1.8. Асоціація не має на меті отримання прибутку і є неприбутковою організацією.
1.9. Асоціація хмає власну символіку, що затверджується у встановленому порядку.
Символіка реєструється в порядку, визначеному законом. ; 1.10.    Повне найменування Асоціації: «Львівське обласне відділення Творчої спілки і «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Скорочене найменування Асоціації: «ЛОВ І ТС «Асоціація діячів естрадного мистецтва У країни».
 1.11.   Діяльність Асоціації поширюється на територію Львівської області.
 1.12.   Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні творчі організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
 На працівників Асоціації поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і
соціальне страхування.
Місцезнаходження Асоціації: 79007 м. Львів, вул. Леся Курбаса,3.

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою Асоціації є збереження і розвиток українського естрадного мистецтва, підвищення і його ролі у духовному житті суспільства, у справі відродження і популяризації національних ! традицій, кращих здобутків вітчизняної і світової естрадної культури та захист спільних І інтересів своїх членів.

І 2.2.  Основним завданням Асоціації є:
 - творча діяльність, спрямована на розвиток національної естрадної культури, розроблення і І втілення в життя культурно-мистецьких заходів;
 - забезпечення інтересів своїх членів, сприяння захисту, їх творчої свободи, авторських,
 професійних і соціальних прав;

- сприяння професійному становленню творчої молоді, розвитку народної творчості, збереженню і дослідженню естрадної спадщини;
- підтримка і сприяння розвитку виховання в галузі естради;
- внесення пропозицій до органів влади і управління;
- бере участь у здійсненні міжнародних заходдв, контактів, зв'язків з питань, що відносяться до статутної діяльності і не суперечить міжнародним зобов'язанням України.
2.3.      Для здійснення статутних завдань і мети Асоціація, у відповідності з чинним законодавством та встановленим порядком.
- організує різноманітну творчу, інформаційну, видавничу діяльність;
- створює аудіо-та відеопродукцію;
- організація виставок, семінарів, лекцій, конференцій, фестивалів,: оглядів, конкурсів, авторських вечорів, прем'єр, тощо;
- засновує засоби масової інформації, учбові заклади, науково-методичні центри;
- може створювати організації, підприємства та установи з правами юридичної особи для здійснення творчої, господарської та іншої діяльності, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Асоціації, а також; їх власними статутами (положеннями);
- сприяє координації творчих зв'язків професіоналів і любителів: музики, практикує стажування членів Асоціації у видатних майстрів мистецтв в країні та за кордоном;
- надає членам Асоціації творчі відрядження;
- встановлює стипендії, премії в галузі естрадного мистецтва за рахунок власного Фонду;
- створює в установленому порядку Фонд Асоціації з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей Асоціації і керує його роботою;
- сприяє поліпшенню житлових умов членів Асоціації та їх оздоровленню, бере участь у будівництві житла та інших об'єктів соціального, культурного і виробничого призначення, купує їх у власність Асоціації;
- надає членам Асоціації і членам їх сімей путівки для лікування і відпочинку, встановлює пільгові оплати, матеріальну допомогу, позику;
- сприяє працевлаштуванню своїх членів;
- створює та утримує будинки членів та ветеранів Асоціації;
- представляє своїх членів до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
- реалізує спільні із партнерами з інших країн програми, спрямовані на виконання статутних завдань Асоціації;
- встановлює систему оплати праці та регламентує умови роботи працівників Асоціації, її осередків, створених Асоціацією установ, підприємств і організацій.
2.4. Асоціація здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з органами державної влади, Органами місцевого самоврядування, правозахисники органами, підприємствами, установами і організаціями.

 

 

III. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

 

З 1. Членство в Асоціації є добровільним.
3.2. Членство в Асоціації є індивідуальним і фіксованим.
3.3. Членами Асоціації можуть бути громадяни України - професійні митці естрадного та циркового мистецтва: вокалісти, читці, інструменталісти, артисти оригінальних і циркових жанрів, артисти балету, хору, оркестру, композитори, диригенти, режисери, балетмейстери, художники, літератори, естрадні та циркові, автори, критики, педагоги, звукорежисери, наукові працівники в галузі естрадного мистецтва, керівники самодіяльних естрадних та циркових колективів, що мають спеціальну освіту, а також; керівники та співробітники закладів культури, за характером своєї діяльності пов'язані з естрадним та цирковим мистецтвом, творча Діяльність яких становить їх основне заняття і наслідком якої є твори чи їх інтерпретація, наукові праці, просвітницькі та педагогічні здобутки, що мають культурно-мистецьку цінність і сУспільно-вагоме значення.
3.4. Іноземні громадяни, особи без громадянства, які внесли значний внесок у розвиток світової та української естрадної культури, мистецтва та науки можуть бути прийняті до Асоціації як почесні члени. Почесні члени Асоціації мають право на отримання інформації про діяльність Асоціації, обговорювати та вносити пропозиції щодо вибору форм і методів творчої діяльності Асоціації.
3.5. Як виняток, до Асоціації можуть бути прийняті особи без спеціальної мистецької освіти, які беруть активну участь у розвитку естрадного мистецтва
13.6. Прийом до Асоціації проводиться Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви.
13.7. Рішення про прийом затверджує Приймальна комісія Асоціації. Склад комісії затверджує Секретаріат Асоціації.
13.8. Член Асоціації одержує членський квиток. Членство у Асоціації стає дійсним з моменту затвердження рішення Приймальною комісією Асоціації.
3.9. Члени Асоціації мають право:
- брати участь у діяльності Асоціації; користуватися всіма послугами Асоціації;
- обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
- вільно обговорювати питання діяльності Асоціації та її керівних органів;
- вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Асоціації;
- одержувати від керівних органів Асоціації. Інформацію, пояснення стосовно діяльності іАсоціації;
- брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Асоціації;

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Асоціації;
- носити форму і користуватися символікою Асоціації;
5-одержувати   повну   та   достовірну   інформацію    щодо   діяльності   Асоціації,
матеріальну, методичну, консультаційну допомогу;
-брати  участі у  спортивних,  навчальних,  методичних та  інших  заходах,   що
проводяться Асоціацією;
- брати участь у розробці та реалізації проектів І програм Асоціації;
- користуватися навчально-методичними, науковими, інформаційними розробками Асоціації;
- здійснювати свої права безпосередньо або через представника
- звертатись  до    органів   Асоціації   за  усіма   видами   творчої,    правової, консультативної, соціальної та житлово-побутової допомоги;
- об'єднуватись в не структурні творчі групи, об'єднання і т.ш;
- за своїм бажанням вільно вийти з членів Асоціації;
З. 10.   Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватись положень цього Статуту, внутрішніх документів;
- дбати за репутацію Асоціації;
- зміцнювати авторитет Асоціації;
- всебічно і активно сприяти розвитку діяльності Асоціації;
- виконувати рішення прийняті керівними органами Асоціації;
- своєчасно сплачувати членські внески, в розмірі і порядку визначеному Асоціацією;
- поважати права та інтереси інших членів Асоціації;
- на  вимогу  керівних  органів  Асоціації  давати  усні  та  письмові   пояснення  та інформацію, яка необхідна для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації;
- з'являтися на Загальні збори Асоціації;  /
- належно виконувати свої зобов'язання перед Асоціацією;
- виконувати статутні завдання і вимоги Асоціації;
- брати активну участь в роботі Асоціації;
- сплачувати вступні та членські внески.
3.11.    Членство в Асоціації може бути припинено:
- за рішенням члена Асоціації на підставі поданої заяви про вихід з членів Асоціації.
- за рішенням Загальних зборів членів Асоціації з обов'язковим повідомленням члена Асоціації
У випадку порушення Статуту, внутрішніх положень, невиконання рішень керівних органів
Асоціації, невиконання своїх обов'язків пов'язаних з участю у діяльності Асоціації, завдання
шкоди майну Асоціації.
3.12.   Виключені із Асоціації можуть вступити до неї знову на загальних підставах.
3.13.    Після припинення членства в Асоціації вступні та членські внески не
повертаються.

 

 

IV. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ. ВИБОРНІ ОРГАНИ І ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

4.1. Управління Асоціацією здійснюється на принципах самоуправління, активної участі його
членів у вирішенні всіх питань з діяльності Асоціації.
4.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція членів Асоціації, яка скликається не
менше як один раз на 5 років.
!4.3. У Конференції мають право брати участь усі члени Асоціації. Право участі у Асоціації є
^особистим немайновим правом члена Асоціації і не може окремо передаватися іншим особам.
4.4.Конференція Асоціації правомочна приймати рішення з будь-яких питань діяльності
Асоціації. Виключною компетенцією Конференції Асоціації є:
- затвердження Статуту,-внесення до нього змін та доповнень;
- обрання Голови та членів правління, Ревізійної комісії, Секретаріату Асоціації;
- визначення стратегії діяльності Асоціації, затвердження програм, основних завдань та
напрямків роботи;
- винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Правління » та Ревізійної комісії;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Асоціації;
- попереднє погодження умов договорів, що укладаються Асоціацією, зокрема договорів про відчуження, заставу або надання в оренду строком більше як на 3 роки нерухомого майна; договорів про безоплатне відчуження майна товариства; договорів, згідно з якими Асоціація виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх Ьсіб;
- присвоєння статусу почесного члена;
- заслуховування звітів про роботу Правління та ревізійної комісії;
- вирішення питання про виключення з числа членів Асоціації;
- затвердження бюджету Асоціації;
- вирішення питань про припинення діяльності Асоціації.
4.5. Чергова Конференція Асоціації скликається Правлінням не рідше одного разу на 5 років. Позачергова Конференція скликається Правлінням з власної ініціативи або на вимогу 2/3 членів Асоціації.
4.6. Правління Асоціації зобов'язане протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги про скликання позачергової Конференції прийняти рішення про їх скликання.
Якщо протягом 20 днів Правління не виконає вимоги про скликання Конференції, голова ревізійної комісії чи члени Асоціації вправі самостійно розпочати процедуру такого скликання.
4.7. Про проведення Конференції члени Асоціації повідомляються шляхом розміщення загального оголошення про проведення Конференції із зазначенням часу, місця та порядку денного.
Повідомлення повинно бути зроблене не менше як за 7 календарних днів до дня проведення
Конференції. До проведення Конференції Асоціації кожен член Асоціації має право
ознайомитися з документами, що торкаються питань, внесених до порядку денного. Правління
Зобов'язане надати члену Асоціації документи на його вимогу.
^Глен Асоціації вважається належним чином повідомленим / достатньо підготовленим до
Конференції, якщо він з'явився на збори і не заявив клопотання про відкладення зборів.
4.8. Будь-хто з членів Асоціації вправі вимагати розгляду питань на Конференції членів
Асоціації за умови, що воно було поставлене ним, не пізніше як за 5 днів до початку зборів.
4.9. Конференція обирає голову та секретаря Конференції. Голова Конференції веде
Шори, організовує ведення протоколу та дотримання процедурних вимог. До моменту обрання
голови зборів, їх засідання відкриває та веде голова або один із членів правління.
4.10. Конференція розглядає питання, включені до порядку денного. Якщо Конференція не вирішить інше, питання розглядаються у тій послідовності, як вони наведені у порядку денному. З питань, що не включені до порядку денного, рішення можуть прийматися за згодою всіх членів, присутніх на Конференції.
4.11. Доповідачем по суті питання є особа, що внесла це питання на розгляд на Конференції. Після доповіді кожен з членів вправі висловити свою думку щодо вирішення розглядуваного питання, в також; ставити запитання доповідачеві. В обговоренні вправі брати участь всі члени Асоціації.
Після обговорення, пропозиції членів виносяться на голосування. Голосування відбувається відкрито. За рішенням Конференції можливе таємне голосування. В такому разі кожен член на аркуші паперу пише варіант рішення, за яке він голосує. Підрахунок голосів, в тому числі під час таємного голосування, здійснює голова зборів в присутності інших членів. Результати голосування оголошуються негайно. Усі члени Асоціації голосують одночасно.
4.12. У випадку неможливості члена Асоціації з'явитися у місце проведення Конференції, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються члену Асоціації, який повинен у письмовій формі до проведення зборів, сповістити щодо нього свою думку.
4.13. Перебіг Конференції і прийняті нею рішення, включаючи підсумки голосування по коленому питанню, фіксуються у протоколі. Протокол веде секретар. Секретарем може бути обрано особу, яка не є членом Асоціації.
4.14.    Правильність та точність викладу в протоколі питань, розглянутих зборами, підтверджується підписами голови та секретаря.
Належним чином оформлений протокол не пізніше, як через три робочих дні після закінчення Загальних зборів членів Асоціації, повинен бути переданий Правлінню. Копія такого протоколу безкоштовно надається членам Асоціації на їх вимогу.
4.15. Рішення Конференції Асоціації є правомочними, коли в ній беруть участь більше 50% членів Асоціації. При цьому рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх. Кожен член Асоціації має один голос.
Рішення Конференції обов'язкові до виконання усіма членами Асоціації, посадовими особами та іншими працівниками Асоціації. Рішення вступають в силу з моменту їх схвалення. Рішення зборів може бути оскаржене до суду.
4.16. Виконавчим органом Асоціації є Правління, яке обирається у складі, визначеному Конференцією Асоціації. Правління скликається виходячи з необхідності, але не рідше одного разу в квартал.
4.17.    Правління Асоціації:
- вирішує питання про прийняття до числа членів Асоціації;
- планує діяльність Асоціації на поточний період;
- приймає рішення про створення осередків, госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, затверджує їх статути (положення);
- затверджує символіку та іншу атрибутику Асоціації;
- встановлює розмір вступних та членських внесків та порядок їх сплати;
- здійснює контроль за дотриманням Статуту членами Асоціації;
- розробляє та затверджує штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції;
- організовує діяльність Асоціації по виконанню його статутних завдань;
- створює комісії та інші структурні підрозділи, визначає обсяг їх прав та обов'язків;
- вирішує питання про вступ в інші організації, об'єднання та членство в них.
4.18. Рішення Правління є правомочним, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління.
4.19. Голова правління Асоціації обирається Конференцією з числа членів Правління Асоціації терміном на 5 років та здійснює безпосереднє оперативне керівництво діяльністю Асоціації на постійній основі.
4.20. Голова правління:
- представляє   без  довіреності  Асоціацію у  відносинах  зі  всіма  без  виключення
державними   органами,   підприємствами,   установами,   організаціями   всіх  форм
власності, з фізичними особами;
- укладає   та  підписує  від імені  Асоціації договори  (угоди,  контракти),  виступає
розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених статутом
та рішенням Загальних зборів членів Асоціації;
- видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Асоціації та представлення його інтересів;
- вносить на розгляд Загальних зборів членів Асоціації питання про звільнення з посади члена правління у випадку невикоцання чи неналежного виконання ним своїх трудових обов'язків, з дотриманням вимог чинного законодавства України про працю;
- організовує виконання рішень Конференції Асоціації;
- організовує  роботу  по  складанню  стратегічних та оперативних  планів діяльності Асоціації;
- організовує діловодство та роботу із зверненнями громадян та членів Асоціації;
- скликає та організовує проведення засідань Правління;
- приймає на роботу та звільняє, застосовує до працівників заохочення та стягнення;
- визначає   сферу  компетенції,   права і  відповідальність,  працівників  Асоціації,   з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- вирішує усі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Асоціації.
4.22. Секретаріат Асоціації обирається у складі, визначеному Конференцією Асоціації.
4.23. Секретаріат Асоціації:
- збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу на 3 місяці;
- здійснює керівництво діяльністю Асоціації у період між засіданнями Правління і забезпечує виконання їх рішень;
- приймає рішення про заснування та ліквідацію підприємств, установ і організацій Асоціації, затверджує їх статутні документи та керівники?;
- приймає  рішення  про  використання  коштів  на забезпечення  організаційних, творчих і виробничих потреб Асоціації;
- засідання Секретаріату Асоціації проводиться при наявності не менше половини його складу,
- рішення приймаються простою більшістю гологів присутніх членш Секретаріату.
4.24. Контроль за фінансовою, діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією Асоціації на 5 років у складі трьох членів. До членів Ревізійної комісії не мають
і   права входити члени Правління Асоціації.
4.25. Перевірка фінансово-господарської діяльності Асоціації проводиться Ревізійною комісією Асоціації за дорученням Загальних зборів членів Асоціації або за власною ініціативою. Ревізійна комісія Асоціації має право вимагати від посадових осіб Асоціації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та власних пояснень.
4.26. Місцеві осередки Асоціації створюються згідно із чинним законодавством України та легалізуються шляхом їх повідомлення про заснування. Місцеві осередки Асоціації здійснюють свою діяльність на підставі Статуту Асоціації та є підзвітними Правлінню Асоціації. Повноваження місцевих осередків визначається окремим Положеннями про них, яке приймає Правління Асоціації.

 

 

V. МАЙНО, КОШТИ АСОЦІАЦІЇ
5.1. У власності Асоціації можуть знаходитися будинки, споруди, обладнання, засоби, цінні папери і інше майно, придбане Асоціацією.
Асоціація веде статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.
5.2. Кошти Асоціації формуються за рахунок: вступних і членських внесків;
винагороди за управління майновими правами авторів та виконавців відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права";
фінансування з державного бюджету України;
добровільних грошових та матеріальних внесків фізичних та юридичних осіб, у тому числі
іноземних;
доходів, отриманих внаслідок підприємницької діяльності підприємств Асоціації, що
спрямовуються на виконання статутних цілей Асоціації;
відрахування частини доходів від реалізації результатів творчої діяльності членів Асоціації;
інших джерел, не заборонених законодавчими актами України.
5.3.  Кошти Асоціації використовуються на виконання статутних завдань,

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

 

6.1. Зміни до Статуту приймаються Конференцією Асоціації.
6.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації, в порядку передбаченому чинним законодавством.

 

 

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

7.1. Асоціація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається Конференцією Асоціації, якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 членів та у випадках,1 передбачених чинним законодавством.
7.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої затверджується Конференцією Асоціації. Порядок здійснення ліквідації Асоціації регулюється законодавством, а у випадках, не врегульованих законодавством, - ліквідаційною комісією.
7.3. Кошти і майно, що залишилися після ліквідації Асоціації, спрямовуються на цілі, передбачені в цьому Статуті, а у випадках, передбачених законом спрямовуються в доход держави.Создан 10 окт 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником